GUGU Trio set

ENJOY WITH NEW SET GUGU Chicken ✨

🔴 GUGU Trio Set (กูร์กูร์ ทริโอ้ เซ็ท)
ประกอบไปด้วย ไก่ 5 ชิ้น ทั้งหมด 3 รสชาติ (สามารถเลือกซอสได้)