THE MAEWUN CHICKEN

THE MAEWUN CHICKEN

ไก่ทอดคลุกซอสเดอแมอุน (The Maewun)

รสชาติเผ็ดของพริกจากเมืองชอนยัง ที่เป็นที่เลื่องชื่อเรื่องความเผ็ดของเกาหลี

แน่นอนว่าซอสนี้เป็นรสชาติที่ เผ็ด สุดยอดของ GUGU

MENU PAIRING