CRISPY CHICKEN RICE WITH SEAWEED AND EGG

CRISPY CHICKEN RICE WITH SEAWEED AND EGG

ข้าวไก่ทอดหน้าสาหร่ายและไข่เส้นเกาหลี สามารถเลือกรสชาติซอสของไก่ทอดได้

MENU PAIRING