children’s day

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี  สุขสันต์
วันเด็ก ปี 2566
วันเด็กปีนี้ พาน้องๆมาทาน ไก่ทอดเกาหลี ร้าน GUGU Chicken กันนะคะ