[NEWS] เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ “GUGU Chicken”

GUGU Chicken ไก่ทอดสัญชาติเกาหลี หนึ่งเดียวในไทย รสชาติแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ

GUGU Chicken แบรนด์ไก่ทอดสัญชาติเกาหลีเพียงหนึ่งเดียวในไทย ที่สร้างสรรค์รสชาติของไก่ทอดตามแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ

                 GUGU Chicken แบรนด์ไก่ทอดสัญชาติเกาหลีเพียงหนึ่งเดียวในไทยที่สร้างสรรค์รสชาติของไก่ทอดตามแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ นับตั้งแต่ปี 2020 ที่เราได้เริ่มดำเนินกิจการมา แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 และคู่แข่งทางการตลาดมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ และสามารถเติบโตจนขยายสาขาไปได้ถึง 30 สาขาในระยะเวลาเพียง 2 ปี